Ce qu'il faut retenir :

\(y= - x + \frac{1}{f'}\)

\(f' = - \frac{{f'}_{0}^{2}}{D}\)

\(\frac{1}{f'} = (n-1)~(\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}}) + \frac{(n-1)^{2}~e}{n~ R_{1} R_{2}}\)